تجویز غیرمنطقی مسکن و آنتی بیوتیک در کشور

تجویز غیرمنطقی مسکن و آنتی بیوتیک در کشور

15مرداد 94: مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو گفت: تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و داروهای تزریقی در ایران غیرمنطقی است. دکتر فاطمه سلیمانی افزود: میانگین تجویز آنتی بیوتیک ها در نسخه های پزشکی حدودا 47 تا 50 درصد است درحالی که انتظار می رود در کشوری مانند ایران این عدد کمتر از 30 درصد باشد.
وی خاطرنشان کرد: تقریبا 40 تا 45 درصد نسخه هایی که از سوی پزشکان (به غیر از داروهای خریداری شده در داروخانه ها از سوی مردم) تجویز می شود، داروهای تزریقی است در حالی که انتظار می رود این رقم در کشور با توجه به شرایط کمتر از 20 درصد باشد این به آن معنا است که تقریبا دو برابر آنچه که انتظار داریم داروی تزریقی تجویز می کنیم.
وی ادامه داد: در مورد تجویز و مصرف مسکن ها نیز روند رو به رشدی داریم در حالی که انتظار می رود برای بیمار سرپایی ، داروی مسکن تزریقی تجویز و مصرف نشود.
مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو در ادامه به سیستم نظارتی برای کنترل تجویز و مصرف داروها در کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه هم برای مردم و هم برای گروه پزشکی، برنامه های مختلفی از جمله برنامه های نظارتی، آموزشی و مدیریتی داریم.
سلیمانی یادآور شد: جلوگیری از ترویج مصرف و تجویز غیرمنطقی دارو را از سال 76 تاکنون در جامعه شاهد بودیم ، به طورمثال در نتیجه برنامه های انجام شده مصرف و تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها از 60 درصد به 47 درصد رسیده است.

/ 0 نظر / 30 بازدید