ایرانی ها درونگرا هستند

ایرانی ها درونگرا هستند

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام کرد: بررسی های انجام شده براساس نوع شناسی شخصیتی نشان می دهد که ایرانی ها، درونگرای اندیشه ورز هستند یعنی افرادی اند که مسایل را به درون خود هدایت و ارزیابی می کنند. دکتر فربد فدایی در تشریح این بررسی خاطرنشان کرد: در ملت ایران، نیروی حیاتی معطوف به درون است و دیدگاه ها و عقاید و جهان معنوی برای آنان اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: یک ایرانی این فکر را دارد که می تواند به وسیله نیروی فکر و معنویات جهان را دگرگون کند.
به گفته وی، مردم آلمان و هند نیز از جمله انوع شخصیتی درونگرای اندیشه ورز برشمرده می شوند.
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یادآور شد: انواع شخصیت های گوناگون در افراد یک ملت وجود دارد اما نوع شخصیتی معینی در آن جامعه برجسته می شود و مسلط است .
فدایی افزود: بنابراین افرادی که نوع شخصیتی دیگری هم دارند خودشان را با آن وفق می دهند و اندیشه و رفتارشان را با آن هماهنگ می کنند بنابراین کل جامعه یا ملت به نحو چشمگیری ، ویژگی های این نوع شخصیتی را بروز می دهد .
وی ادامه داد: برحسب نوع شناسی شخصیتی یونگ (روانپزشک صاحب نام) ، 16 گونه مختلف شخصیتی وجود دارد که مهم ترین آنها درونگرایی و برونگرایی هستند.
وی اضافه کرد: رفتار و ذهنیات افراد درونگرا، معطوف به دنیای درون است؛ تجربیات در طول آفرینش انسان که در مغز جا گرفته و چیزی به نام ناخودآگاه گروهی را می سازد و همچنین تجربیات شخصی که در طول زمان وارد ذهن شده، دنیای افراد درونگرا را می سازد.
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: افراد درونگرا جهان را برحسب دیدگاه های درونی خود می سنجد و بعد واکنش نشان می دهد اما در نوع برونگرا این رابطه با محیط بیرون و تاثیرات و تاثرات ناشی از آن است که اهمیت پیدا می کند.
فدایی افزود: در بین 200 کشور جهان که در سازمان ملل نماینده دارند فقط 40 ملت هستند که ویژگی های شخصیتی آنان، جنبه مشخصی دارد و به طور مثال ایرانیان ، درونگرای اندیشه ورز هستند و دیدگاه ها و عقاید و جهان معنوی برای آنان، اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: در مقابل ملت های درونگرایی مانند ایران، مردم آمریکا ، فرانسه و انگلیس، برونگرا هستند و می خواهند جهان را از روی تفاوت ها ارزیابی کنند در حالیکه نوع درونگرا از روی شباهت ها، جهان را ارزیابی می کنند.
وی ادامه داد: درونگرایان به کلیت معتقد هستند درحالیکه نوع برونگرا به تفرد و جدایی معتقد است بنابراین برونگرا ها و درونگراها در شناخت یکدیگر تاحدی مشکل دارند.
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار داشت: در حال حاضر دیدگاه مسلط جهانی ، دیدگاه برونگرا است همان دیدگاه مسلطی که توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه در جهان اشاعه و موجب می شود که درونگرایی به عنوان بخشی مهمی از ذهنیات انسان، مورد غفلت قرار بگیرد.
فدایی گفت: برونگرایان ، درونگرایان را متهم می کنند که شما نابهنجار هستید. در واقع آنان ، ذهنیت انسان را بطور کامل به رسمیت نمی شناسند. در حالیکه درونگرایی ، حتی از لحاظ تجربیات نوع انسان بر برونگرایی برتری دارد.
وی معتقد است که شاید یکی از دلایلی که بین ایران و آمریکا ، همواره این همه تفاوت دیدگاه وجود داشته، ناشی از این مساله باشد که ایرانیان با دید درونگرایانه ، دید معنوی، دید کل گرا و دیدی که مبتنی بر هماهنگی و دوستی است با جهان روبرو می شوند در حالیکه آمریکایی ها با دید برونگرایانه که مبتنی بر کشف و تاکید بر تفاوت ها، زور و اجبار برای دگرگون کردن با ملل دیگر از جمله ایران روبرو می شوند.
وی یادآور شد: بنابراین یکی از وجوهی که می تواند به شناخت هر چه بهتر ملل کمک کند، دانستن نوع شناسی شخصیتی آن ملت است.
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: متاسفاه دیدگاه مسلط برونگرایانه جهانی می خواهد خودش را بر همه کشورها و دیدگاه های دیگر تحمیل کند.
فدایی گفت: دیدگاه درون گرای اندیشه ورز نسبت به تفکر و استدلال ، دید بازی دارد و رویکردهای انقلابی از جانب چنین ملت هایی صادر می شود چون آنان اهل تفکر، استدلال و تغییر هستند.
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در وجود هر انسان هر دو دیدگاه درونگرایی و برونگرایی وجود دارد اما یکی از دیدگاه ها مسلط است؛ در واقع این دو دیدگاه باید خودشان را با یکدیگر آشتی دهند.
وی اضافه کرد: درونگرایان همیشه متمایل به دوستی ، هماهنگ شدن و ایجاد کلیت هستند درحالیکه دیدگاه برونگرایانه بر تفاوت و تمایز تاکید می کنند.
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت:‌ سقراط، حافظ و امانوئل کانت (فیلسوف آلمانی) مصداق افراد درونگرای اندیشه ورز و ژنرال دوگل، صدام حسین یا ادیسون از جمله افراد برونگرا هستند؛ پس در بین افراد برونگرا، افراد خوب هم می تواند باشد اما متاسفانه ویژگی های برونگرایی معمولا با حالت های تهاجمی و ایجاد تغییر و اجبار و زور همراه است.

/ 0 نظر / 24 بازدید