آزمایشگاه موبایل

آزمایشگاه موبایل

یا آزمایشگاه سیار یا آزمایشگاه متحرک

آزمایشگاه موبایل ، آزمایشگاهی با شرایط آسان حمل و نقل است که کاربردهای متفاوتی مانند تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی، علمی و ایمنی زیستی را به ویژه در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله برعهده دارد.

آزمایشگاه موبایل متحرک ، گران است چراکه این آزمایشگاه به شکل یک اتوبوس و کانتینر مجهز و دارای شرایط خاصی است تا موجب آلودگی محیط نشود چراکه در انجام آزمایش های پزشکی، یک باکتری به تعداد یک میلیون باکتری، تکثیر می شود تا بتوان آن را مشاهده کرد سپس این باکتری ها باید از بین بروند که به تجهیزات گرانی نیاز دارند.

هر عدد آزمایشگاه موبایل، تقریبا حدود 400 میلیون تومان قیمت دارد./ 0 نظر / 8 بازدید